Общи условия за ползване на магазина

Общи условия за ползване на магазина на Voice Academy

Условия за ползване на онлайн магазин www.voiceacademy.bg/shop

 1. Обект
  1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Войс Академи“ ООД, ЕИК: 200830336, наричано по-долу “VOICE ACADEMY”, от една страна, и лицата, ползващи електронния магазин, находящ се на интернет адрес http://www.voiceacademy.bg/shop, от друга страна.
  2. Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта. При използване на сайта http://www.voiceacademy.bg/shop,, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес http://www.voiceacademy.bg/shop, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.
 2. Дефиниции
  1. „Общи условия” – означава настоящите Общи условия.
  2. „Доставчик” – означава търговско дружество „ВОЙС АКАДЕМИ“ ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200830336. Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел 9 от Общите условия.
  3. „Сайт”– означава интернет адрес http://www.voiceacademy.bg/shop.
  4. „Потребител”– означава лице, ползващо и посещаващо Сайта и Електронния магазин.
  5. „Електронен магазин”– означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.
  6. „Стока/и” – означава стока/и, предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.
  7. „Поръчка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
  8. „Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.
  9. „Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя.
  10. „Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката, освен ако в Сайта не е изрично посочено, че за конкретната Стока Цената на доставката не е включена в Цената на Стоката.
 3. Онлайн закупуване и поръчка на Стоки
  1. Доставчикът предоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.
  2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.
  3. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
  4. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
  5. Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. С извършване на поръчка без регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. Voice Academy може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
  6. Електронният магазин приема Поръчки всеки ден, двадесет и четири часа в денонощието. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
  7. В Електронния магазин за всяка Стока са посочени основните характеристики, цената на Стоката и допълнителна информация. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката. Описанието на Стоката не претендира за изчерпателност на предоставената информация. На всяка страница на представена Стока има възможност Потребителят да дават мнения и оценки, касаещи дадената Стока.
  8. Всички посочени на сайта цени са крайни, освен ако в описанието на Стоката изрично не е посочено друго. В случай, че Стоката има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до Стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
  9. Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.
  10. При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, като трябва да посочи и начина на плащане. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично имейл, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.
  11. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага в наличност със Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени.
  12. Ако в срок до 2 /два/ дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката не е получена по банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
  13. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
  14. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки (полетата, отбелязани със знак „*“ са задължителни за попълване при Поръчката):
   • Преглед на предлаганите Стоки;
   • Добавяне на Стока/и във виртуална кошница на Потребителя;
   • Ако Потребителят има купон за отстъпка, въвежда кода му и ползва отстъпка в цената, съгласно условията на купона;
   • Въвеждане на адреса за доставка;
   • Ако Потребителят има някакви бележи или предварителни коментари към Поръчката, може да ги въведе в поле „бележка към поръчката“;
   • Ако избере, Потребителят може да се абонира за седмичен бюлетин с най-интересните новини от сайта voiceacademy.bg, като за целта избере реда „абонирай ме за бюлетина!“;
   • Потвърждение на начина на плащане;
   • Избиране начин на доставка – Потребителят може да избере дали да получи доставката си от офис на куриер, от офис на Voice Academy или до посочен от него адрес;
   • Финализиране на Поръчката
  15. Договорът между Потребителя и Доставчика се счита сключен с финализиране на поръчката съгласно т.4.14.10 от настоящите Общи условия.
 4. Доставка на Стока/и
  1. След като във Електронния магазин постъпи поръчка от Потребител, Доставчикът уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата Поръчка.
  2. Доставка се осъществява само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван с имейл, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.
  3. Доставката на поръчана Стока не се извършва в събота и неделя и в официални празници.
  4. Доставката се извършва от куриерска услуга избрана от Voice Academy и може да бъде променяна без предупреждение с цел поддържане на качеството на обслужване на Потребителя.
  5. Цените за доставка са описани в страницата на всеки продукт в графата „Доставка и Плащане“
  6. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.
  7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриера или Voice Academy, да получи в срок Стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
  8. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при Доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Доставчикът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за закъснение, в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
  9. Веднага след Доставката, Стоката следва да бъде прегледана внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Доставчика. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на Стоката, Доставчикът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Доставчика са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Доставчикът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на Поръчката.
  10. При предаване на Стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема Стоката на Доставка и е на посочения от потребителя адрес.
  11. При отказ за получаване на Стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на Доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка Стока.
  12. Когато доставената Стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя Стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 5. Плащане
  1. Заплащането на поръчаната Стока може да се извърши по няколко различни начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането, освен дължимите от Потребителя към обслужващата го банка такса:
   1. С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;
   2. С директен банков превод по банкова сметка на Доставчика:
  2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в Eлектронния магазин към момента на поръчката.
  3. Всички посочени в Електронния магазин цени са с включен ДДС.
 6. Рекламации:
  1. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
   1. производствени дефекти на Стоката;
   2. констатирани липси на части от Стоката;
   3. изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
   4. несъответствие с обявения размер и/или цвят – Стока, изпратена в различен – размер и/или различен цвят от поръчания;
   5. повреда на Стоката при транспортирането.
  2. Рекламацията може да се предяви пред Voice Academy на посочения имейл адрес info@voiceacademy.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне Стоката в двуседмичния срок.
  3. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретната Стока за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят(ако стоката се предлага в друг цвят). Консултант на Електронния магазин може да предложи замяната на Стоката да е със съвсем друга Стока при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другата Стока е по-скъпа, или се предлагат две или повече Стоки за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменената и новата Стока, ако цената на новата Стока е по-ниска от платената от Потребителя Цена.
  4. Връщането на Стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
   1. Запазен добър търговски вид (Стоката не е скъсана, надраскана, огъната, няма липсващи или повредени страници, не е носена, прана, гладена);
   2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
   3. Запазена е оригиналната опаковка и етикет.
  5. Връщането на Стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху документа, с който Потребителят е получил Стоката.
  6. При замяна на Стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с избрана от него куриерска фирма. Във всички случаи той трябва да се свърже с Доставчика на имейл info@voiceacademy.bg за уточняване на подробностите по връщането на Стоката.
 7. Отказ от Договор и Рекламация
  1. Стандартни указания за отказ (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4) I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект. II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия електронен адрес info@voiceacademy.bg. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно . Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ги получили. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
  2. ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП) Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора. До „ВОЙС АКАДЕМИ ООД“, ЕИК: 200830336, гр. София, ул. „Самуил” № 62, електронен адрес: info@voiceacademy..bg С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*: ……………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………………………………….……………………………..
   Поръчано на*/получено на*:
   …………………………………………………………………………
   Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………….
   Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………………..
   Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………………………………
   (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
   Дата: ……………………………………………………………………………………………………
   ––––––––––––––––––
   * Ненужното се зачертава.
 8. Помирително производство:
  1. Дейността на “Войс Академи“ ООД попада в обхвата на Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg Пълен списък с органите за алтернативно решаване на спорове (АРС) може да откриете на следния адрес: http://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html
  2. Електронната платформа за онлайн решаване на спорове може да откриете на следния адрес: Електронна платформа за онлайн решаване на потребителски спорове
 9. Подробна информация за Доставчика и контакти:

  Фирма: „ВОЙС АКАДЕМИ” ООД, ЕИК 200830336
  седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Самуил” № 62,
  представлявано от управителя Петя Цветанова Данкова
  Телефон за връзка: +359878573901
  Имейл: info@voiceacademy.bg
  Банкова сметка:
  IBAN: BG74RZBB91551002500239
  BIC: RZBBBGSF
  Райфайзен банк